Aerolāzerskenēšanas (LiDAR) datu izmantošanas iespējas purvu hidroloģiskajos pētījumos

PUBLICĒTS: 15. 02. 2017

LIFE+ projekta “Mitrāji” hidroģeologs Oļģerts Aleksāns š.g. 31. janvārī piedalījās Latvijas Universitātes 75. zinātniskās konferences sekcijā “Kūdra un sapropelis – ražošana, zinātnes un vides sinerģija resursu efektīvas izmantošanas kontekstā” ar prezentāciju “Aerolāzerskenēšanas (LiDAR) datu izmantošanas iespējas purvu hidroloģiskajos pētījumos”. LiDAR dati izmantoti arī projektā “Mitrāji”, lai Sudas-Zviedru purvā, Bažu purvā un Ziemeļu purvos noteiktu precīzas meliorācijas grāvju atrašanās vietas, veidotu šķērsprofilus utml.

Prezentācija. O.Aleksāns

Prezentācijas tiešraides ieraksts ir pieejams šeit.

Rakstu krājums

 

csm_LU_75konferences_plakats_a9d61c5119