Apstiprināts dabas lieguma “Ziemeļu purvi” Dabas aizsardzības plāns

PUBLICĒTS: 02. 07. 2018

Š.g. 19.jūnijā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija apstiprināja LIFE+ projekta “Mitrāji” ietvaros izstrādāto dabas lieguma “Ziemeļu purvi” dabas aizsardzības plānu.

Dabas liegums „Ziemeļu purvi” atrodas Latvijas ziemeļaustrumos – Ziemeļvidzemē, Igaunijas pierobežā, Mazsalacas novada Ramatas pagastā un Alojas novada Staiceles pagastā. Dabas lieguma teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas mērķis ir Latvijā un Eiropā nozīmīgu aizsargājamo purvu, saldūdeņu, mežu un zālāju biotopu kvalitātes uzlabošana vai to atjaunošana, kā arī retu un īpaši aizsargājamu augu un dzīvnieku populāciju saglabāšana un purva biotopu hidroloģiskā režīma stabilizēšana degradētajās purvu daļās.

Dabas aizsardzības plāns 2018-2028.gadam pieejams šeit.

Saklaura purvs dabas liegumā "Ziemeļu purvi". Foto: M.Pakalne.

Saklaura purvs dabas liegumā “Ziemeļu purvi”. Foto: M.Pakalne.