Biotopu atjaunošanas sekmes dabas liegumā “Ziemeļu purvi”

PUBLICĒTS: 02. 04. 2019

2019. gada aprīlī pēc sniega nokušanas apsekota dabas lieguma “Ziemeļu purvi” daļa, kur LIFE projekta “Mitrāji” ietvaros 2018. gada rudenī veikta hidroloģiskā līmeņa stabilizēšana, ierīkojot kūdras aizsprostus.

Kūdras aizsprosts uz Ezergrāvja. Foto: Līga Strazdiņa

Ezergrāvis, kas iztek no Ramatas Lielezera, bija nozīmīgākā ūdens noplūdes vieta dabas liegumā, kas būtiski ietekmēja augstā purva biotopu Saklaura purvā vairāk nekā 100 gadus. Pēc piecu kūdras aizsprostu būves uz grāvja novērojama ūdens līmeņa izlīdzināšanās un kūdras mitrināšanās grāvja tuvumā.

Ezergrāvī stabilizējies ūdens līmenis pēc piecu kūdras aizsprostu ierīkošanas. Foto: Krišjānis Libauers

Koki, kas purvā bija ieviesušies pēc nosusināšanas, šobrīd atrodas paaugstināta ūdens līmeņa apstākļos un sagaidāms, ka tie nokaltīs. Tas ir dabisks process pēc šāda tipa ūdens līmeņa atjaunošanas augstajos purvos un nav uzskatāms kā kaitējums dabai, jo izveidojusies kokaudze norāda uz purva degradēšanos. Koku atmiršana papildus veicinās purva veģetācijas atjaunošanos, jo samazināsies ūdens iztvaikošana koku elpošanas jeb evapotranspirācijas procesā.

Koku stāvs, kas bija izveidojies pēc grāvja ierīkošanas un norāda uz purva nosusināšanos, atmirs. Foto: Līga Strazdiņa

Purva nosusināšanas rezultātā nelabvēlīga ietekme novērota arī Ramatas Lielezerā un tā krasta līnijā. Pazemināta ezera ūdens līmeņa situācija veicināja viļņu krasta eroziju, kūdras un koku sakņu izskalošanu, pastiprinātu biogēnu ieskalošanu ezera ūdenī. Tas negatīvi ietekmēja dzīves vidi ezerā sastopamajiem dzīvniekiem, augiem, aļģēm un mikroorganismiem, un samazināja ES nozīmes aizsargājamā biotopa 3160 Distrofi ezeri kvalitāti. Pēc aizsprostu ierīkošanas konstatēts, ka ūdens līmenis Ramatas Lielezerā pavasarī ir līdz ar krasta līmeni, un viļņu erozija vairs nav tik intensīva.

Ramatas Lielezerā stabilizējies ūdens līmenis, vairs nav vērojama intensīva viļņu krasta erozija kā iepriekšējos gados. Foto: Krišjānis Libauers

Secināts, ka pusgada laikā pēc aizsprostu ierīkošanas uz Ezergrāvja ir nodrošināti labvēlīgi apstākļi degradētu purva biotopu atjaunošanai, veicinot retu un īpaši aizsargājamu sugu sastopamību (piemēram, pundurbērzs Betula nana, ciņu mazmeldrs Trichophorum cespitosum), un samazināta Ramatas Lielezera krasta erozija.