Dabas lieguma “Ziemeļu purvi” dabas aizsardzības plāna izstrādes Uzraudzības grupas II sanāksme

PUBLICĒTS: 09. 12. 2016

Š.g. 25. novembrī Ramatas pagasta pārvaldē notika dabas lieguma “Ziemeļu purvi” dabas aizsardzības plāna izstrādes Uzraudzības grupas II sanāksme. Sanāksmē piedalījās pārstāvji no Alojas novada domes, Ramatas pagasta pārvaldes, Valsts vides dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes, AS “Latvijas valsts meži” un Valsts meža dienesta.

Uzraudzības grupas sanāksmes dalībnieki. Foto: M.Pakalne.

Uzraudzības grupas sanāksmes dalībnieki. Foto: M.Pakalne.

Sanāksmes ievaddaļā LIFE+ projekta “Mitrāji” vadītāja Māra Pakalne iepazīstināja klātesošos ar galvenajiem dabas lieguma izpētes rezultātiem un plānotajām apsaimniekošanas aktivitātēm. Teritorijas saglabāšanas ilgtermiņa mērķis ir Latvijā un Eiropā nozīmīgu aizsargājamo purvu, ūdeņu, mežu biotopu, retu un īpaši aizsargājamu augu un dzīvnieku populāciju un to dzīvotņu saglabāšana, kā arī purva biotopu hidroloģiskā režīma stabilizēšana degradētajās purvu daļās. Lai sasniegtu ilgtermiņa mērķi, izstrādāti 30 apsaimniekošanas pasākumi.

Dabas aizsardzības plāna izstrādes rezultāti. M.Pakalne

Sanāksmes turpinājumā projekta hidroģeologs Oļģerts Aleksāns sniedza dabas lieguma hidroloģisko raksturojumu un pielietotās hidroloģisko un ģeoloģisko pētījumu metodes. Teritorijā konstatēti trīs sateces baseini: Glāžupes – Gaņģupes, Piģeles – Peidas un Pērnavas (Pärnu), kā arī trīs ezeri: Ramatas Lielezers, Sokas ezers, kā arī Mazezers. Projekta ietvaros, lai stabilizētu hidroloģisko režīmu, plānots izbūvēt aizsprostus. Aizsprosti atradīsies uz Ezergrāvja, Pirtsmeža purvā un Saklaura purva ZA daļā.

Hidroloģiskie pētījumi. O.Aleksāns

Entomologs Mārtiņš Kalniņš dabas aizsardzības plāna izstrādes ietvaros veica dabas lieguma entomofaunas izpēti. Dabas liegumā ir konstatētas septiņas īpaši aizsargājamas un divas Eiropas Savienības nozīmes bezmugurkaulnieku sugas. Divām sugām veidojami mikroliegumi.

Bezmugurkaulnieki un to aizsardzība. M.Kalniņš

Sanāksmes turpinājumā Māra Pakalne informēja klātesošos par dabas lieguma ornitofaunu. Putniem nozīmīgākās teritorijas augstajā un pārejas purvā ir vietas ar nelielu veģetāciju, slīkšņaini klajumi, lāmas un ezeriņi, salas, kā arī robežjosla ar mežu. Kopumā dabas liegumā konstatētas 29 Eiropas Savienībā un 32 Latvijā īpaši aizsargājamas putnu sugas, no kurām 17 sugas raksturīgas teritorijas purvu daļai, 11 – mežam, bet četras – pļavām.

Ornitofauna. A.Petriņš, M.Pakalne

Projekta vadītājas asistents Krišjānis Libauers informēja Uzraudzības grupas pārstāvjus aizsprostu būves tehniskā projekta izstrādes gaitu hidroloģiskā režīma stabilizēšanai Saklaura un Pirtsmeža purvos. Dokumentu izstrādi veic LIFE projekta “Mitrāji” sadarbības partneris SIA „E-Būvvadība”, pamatoties uz projekta hidroģeologa Oļģerta Aleksāna purva ūdens līmeņa modelēšanas rezultātiem un citu projekta ekspertu lauka darbu rezultātiem. Dabā ir veikti topogrāfiskie uzmērījumi, kā arī izvērtēts, kā piekļūt aizsprostu būves vietām. Būvprojektam ir saņemta būvatļauja, bet tehniskais projekts vēl tiek precizēts.

Tehniskais projekts. K.Libauers

Krišjānis Libauers informē Uzraudzības grupas pārstāvjus par tehniskā projekta izstrādes gaitu. Foto: M.Pakalne.

Krišjānis Libauers informē par tehniskā projekta izstrādes gaitu. Foto: M.Pakalne.

Sanāksmes noslēgumā dabas aizsardzības plāna izstrādātāji un Uzraudzības grupas pārstāvji diskutēja par plānotajiem apsaimniekošanas pasākumiem.

Dabas lieguma “Ziemeļu purvi” Uzraudzības grupas II sanāksmes protokols