Ekspedīcijas uz dabas liegumu “Raunas Staburags”

PUBLICĒTS: 10. 11. 2015

Vasarā un rudens sākumā LIFE+ projekta “Mitrāji” projekta komanda devās vairākās ekspedīcijās uz projekta vietām, tostarp arī uz dabas liegumu “Raunas Staburags”, kas atrodas netālu no Raunas ciemata, Raunas upes ielejā. Lai saglabātu un aizsargātu unikālo saldūdens kaļķiežu krauju, aizsargājama dabas teritorija šeit izveidota jau 1987. gadā, pašlaik dabas lieguma kopējā platība ir 25 hektāri. Pēdējos gados Raunas Staburags pārlieku lielās apmeklētības dēļ ir kļuvis par vienu no apdraudētākajiem dabas objektiem valstī.

Raunas Staburags. Autore: Māra Pakalne.

Raunas Staburags. Autore: Māra Pakalne.

Tiek lēsts, ka Raunas Staburags veidojies 8000 gadu ilgā laika periodā. Šī kaļķiežu krauja ir 17 metrus gara un 3,5 metrus augsta, veidojusies ar kalcija karbonātu bagātu avotu izplūdes vietā. Kaļķainajam avota ūdenim līstot pāri sūnām, tās pārkaļķojās un veidoja šūnakmeni.  Šūnakmens “augšana” Raunas Staburagā turpinās arī mūsdienās. Ap Raunas Staburagu konstatēts biotops Avoti, kas izgulsnē avotkaļķus.

Dabas liegumā "Raunas Staburags" sastopama bagātīga sūnu flora. Autore: Māra Pakalne.

Dabas liegumā “Raunas Staburags” sastopama bagātīga sūnu flora. Autore: Māra Pakalne.

Raunas Staburags ir ļoti vērtīga aizsargājama teritorija, jo tajā sastopamas daudzas retas sūnu sugas, kas aug tikai vietās, kur izplūst kaļķaini ūdeņi. Ap Staburagu sastopamas tādas sūnas kā mainīgā avotspalve Palustriella commutata, paparžu dzīslenīte Cratoneuron filicinum un vairzaru pellija Pellia endiviifolia. Pie Raunas Staburaga pagājušajā gadsimta vidū tika iestādīta viena no Latvijas retākajām vaskulāro augu sugām – alpu kreimule Pinguicula alpina, kas iekļauta Latvijas Sarkanās grāmatas I kategorijā, pašlaik suga ir izzudusi. Ap kaļķiežu krauju redzamas arī tādas bieži sastopamas vaskulāro augu sugas kā lēdzerkste Cirsium oleraceum, purva neaizmirstule Myosotis palustris un purva cietpiene Crepis paludosa.

Mainīgā avotspalve Palustriella commutata. Autore: Māra Pakalne.

Mainīgā avotspalve Palustriella commutata. Autore: Māra Pakalne.

Viens no lielākajiem dabas lieguma draudiem ir pārlieku lielais apmeklētāju skaits, kas ik gadus dodas apskatīt Raunas Staburagu. Izmīdīšanas rezultātā izzūd dažādas kaļķainiem avotiem raksturīgās sugas. Pie Raunas Staburaga avotiem konstatēta arī neliela invazīvās sugas Sosnovska latvāņa Heracleum sosnowsky atradne ar vairāk nekā 50 indivīdiem, kas pamazām izplešas. Projekta “Mitrāji” ietvaros tiks veikta latvāņa izplatības ierobežošana.

Sibīrijas latvāņa audzes pie Raunas Staburaga. Autore: Māra Pakalne.

Sibīrijas latvāņa Heracleum sosnowsky audze pie Raunas Staburaga. Autore: Māra Pakalne.