Ekspedīcijas uz Sudas-Zviedru purvu un Ziemeļu purviem

PUBLICĒTS: 11. 08. 2016

LIFE+ projekta “Mitrāji” komanda regulāri dodas ekspedīcijās uz projekta vietām, lai veiktu hidroloģisko un ģeoloģisko izpēti, kā arī monitoringu, lai sekotu līdzi, vai apsaimniekošanas pasākumi sniedz gaidīto rezultātu. Sudas-Zviedru purvs atrodas Gaujas nacionālā parka DR daļā. Purva platība ir 2575 hektāri, tas ir lielākais un nozīmīgākais nacionālā parka purvs. Teritorijā sastopami augstā un pārejas purva biotopi, kā arī minerālvielām bagāti avoti. Projekta ietvaros šeit paredzēts veikt aizsprostu būvi, lai stabilizētu purva dabisko hidroloģisko režīmu.

Kūdras paraugu ievākšana. Foto: Māra Pakalne.

Kūdras paraugu ievākšana Sudas-Zviedru purvā. Foto: Māra Pakalne.

Kūdras paraugu ievākšana. Foto: Māra Pakalne.

Kūdras paraugs tuvplānā. Foto: Māra Pakalne.

Lauka darbu filmēšana. Projekta ietvaros paredzēts izveidot filmu par katru no projekta teritorijām. Foto: Māra Pakalne.

Lauka darbu filmēšana. Projekta ietvaros paredzēts izveidot filmu par katru no projekta teritorijām. Foto: Māra Pakalne.

Dabas  liegums “Ziemeļu purvi” atrodas Latvijas ZA daļā. Purvi ir daļa no purvu masīva, kas turpinās Igaunijā. Šai pārrobežu mitrāju teritorijai piešķirts Ramsāres vietas statuss, kas apliecina to, ka dabas liegumā atrodas startptautiski nozīmīgi mitrāji. Ziemeļu purvos sastopamie retumi ir pundurbērzs Betula nana, dzeltenā dzegužkurpīte Cypripedium calceolus, alu spulgsūna Schistostega pennata, baltpieres zoss Anser albifrons, dzeltenais tārtiņš Pluvialis apricaria unklinšu ērglis Aquila chrysaetos. Līdzīgi kā Sudas-Zviedru purvā, arī šeit plānots veikt dabiskā hidroloģiskā režīma stabilizēšanu, uz meliorācijas grāvjiem izvietojot aizsprostus.

Kūdras paraugu ievākšana Ziemeļu purvos. Foto: Māra Pakalne.

Kūdras paraugu ievākšana Ziemeļu purvos. Foto: Māra Pakalne.

Ūdens paraugu analīze. Foto: Māra Pakalne.

Ūdens paraugu analīze. Foto: Māra Pakalne.

Gruntsūdens līmeņa mērīšanas akas. Foto: Māra Pakalne.

Gruntsūdens līmeņa mērīšanas akas. Foto: Māra Pakalne.