Gruntsūdens līmeņa izmaiņu monitorings

PUBLICĒTS: 30. 12. 2016

LIFE+ projekta “Mitrāji” ietvaros 2016.gadā gruntsūdens izmaiņu monitorings tika veikts Bažu, Sudas-Zviedru un Ziemeļu purvos. Viens no projekta galvenajiem mērķiem ir nodrošināt Latvijā un Eiropas Savienībā nozīmīgu mitrāju biotopu saglabāšanu un aizsardzību. Iegūtie monitoringa dati par gruntsūdens līmeņa režīmu un tā izmaiņām purvā sniedz iespēju salīdzināt izmaiņas purva degradētajās platībās ar hidroloģisko situāciju tā neskartajā daļā, tādējādi ļaujot novērtēt biotopu apsaimniekošanas pasākumu efektivitāti.

Gruntsūdens monitoringa urbumu izvietojums Bažu purvā Slīteres nacionālajā parkā.

Gruntsūdens monitoringa urbumu izvietojums Bažu purvā Slīteres nacionālajā parkā.

Lai izveidotu monitoringa tīklu, 2014. un 2015.gadā projekta teritorijās tika veikta hidroloģiskā un ģeoloģiskā priekšizpēte. Apstrādājot iegūtos datus, izveidoti 3D telpiskie modeļi un noteiktas gruntsūdens līmeņa monitoringa aku ierīkošanas vietas. Urbumi ir ierīkoti pie svarīgākajām grāvju sistēmām, kur paredzēta aizsprostu izbūve. Kopumā projekta teritorijās 2015.gada nogalē tika izveidots 31 gruntsūdens līmeņa mērīšanas urbums (Bažu purvā – 10, Sudas-Zviedru purvā – 10, Ziemeļu purvos – 11), savukārt š.g. jūlijā dabas liegumā “Ziemeļu purvi” monitoringa tīkls tika papildināts ar vēl diviem urbumiem uz Ramatas Lielezera salas.

Gruntsūdens līmeņa svārstību datu nolasīšana. Foto: Oļģerts Aleksāns.

Gruntsūdens līmeņa svārstību datu nolasīšana. Foto: Oļģerts Aleksāns.

Papildus gruntsūdens monitoringa tīkla izveidei projektā veikti arī dažādi pētījumi. Sadarbībā ar profesoru Abu Grotjanu (Nīderlande) un profesoru Leslavu Volejko (Polija) 2016.gada jūlijā apsekotas Kukšupes un Pēterezera vigas. Šo hidroloģisko pētījumu mērķis bija izstrādāt atbilstošu metodiku Kukšupes un Pēterezera vigu ūdens apmaiņas režīma izpētei un aprobēt šo metodi. Metodes princips balstās uz dažādu ūdens hidroķīmisko parametru noteikšanu kūdras slāņa vertikālajā griezumā urbumu līnijā, kas izvietota pazemes ūdeņu plūsmas virzienā.

Hidroloģiskā pētījuma urbumu izvietojumu karte Pēterezera vigā Slīteres nacionālajā parkā.

Hidroloģiskā pētījuma urbumu izvietojumu karte Pēterezera vigā Slīteres nacionālajā parkā.

Pieredzes apmaiņas ietvaros apsekoti arī Bažu un Ziemeļu purvi. Pamatojoties uz objektu apsekošanas laikā novēroto, kā arī ņemot vērā jau iegūtos monitoringa rezultātus par gruntsūdens līmeņa svārstībām Bažu purvā, tika rekomendēts ierīkot vēl divus jaunus urbumus austrumu virzienā no urbumu līnijas esošajā minerālās grunts saliņā.

Secinājumi par gruntsūdens līmeņa svārstībām projekta vietās kopš urbumu izveides sniegti kopsavilkumā. Gruntsūdens līmeņa izmaiņas projekta ietvaros tiks monitorētas līdz 2017.gada novembrim, tiek plānots, ka monitorings tiks turpināts arī pēc projekta noslēguma.