Latvijas purvu bioloģiskā nozīme, aizsardzība un biotopu atjaunošana

PUBLICĒTS: 04. 01. 2017

Zinātniski populārā žurnāla “Akadēmiskā Dzīve” 52. rakstu krājumā, kas tika izdots 2016.gada nogalē, publicēts LIFE+ projekta “Mitrāji” vadītājas Māras Pakalnes, purvu ekspertes Līgas Strazdiņas un hidroģeologa Oļģerta Aleksāna raksts par Latvijas purvu bioloģisko nozīmi, aizsardzību un biotopu atjaunošanu.  Raksta autori sniedz vispārīgu purvu raksturojumu, skaidro, kādi purva tipi sastopami Latvijā, kādi faktori ietekmē purvus, kādēļ purvus nepieciešams atjaunot un ar kādām metodēm purvu atjaunošana veicama. Rakstā aprakstīta arī līdzšinējā purvu apsaimniekošanas pieredze Latvijā, kas iegūta, īstenojot tādus LIFE projektus kā “Purva biotopu aizsardzības plāna īstenošana Latvijā” un “Augstā purva biotopu atjaunošana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās Latvijā“, kā arī sniegts pārskats par LIFE+ projekta “Mitrāji” aktivitātēm.

Pirtsmeža purvs dabas liegumā "Ziemeļu purvi". Foto: Māra Pakalne.

Pirtsmeža purvs dabas liegumā “Ziemeļu purvi”. Foto: Māra Pakalne.