LIFE Aukstumala noslēguma seminārs

PUBLICĒTS: 09. 06. 2017

No š.g. 31.maija līdz 02.jūnijam projekta pārstāvji piedalījās LIFE  projekta “Restoration of Raised Bog of Aukstumala in Nemunas Delta Regional Park” (LIFE12NAT/LT/000965) noslēguma seminārā. Pasākuma galvenais mērķis bija dalīties biotopu atjaunošanas pieredzē, kas veikta Lietuvas lielākajā purvu ekosistēmā. Semināra laikā tika sniegtas prezentācijas par purva biotopu apsaimniekošanu, monitoringu, sfagnu audzēšanu, siltumnīcas efektu izraisošo gāzu ietekme uz klimatu u.c. tematiem.

LIFE Aukstumala projekta vadītājs Nerijus Zableckis. Foto: K.Libauers.

LIFE Aukštumala projekta vadītājs Nerijus Zableckis. Foto: K.Libauers.

Projekta vadītāja Māra Pakalne prezentē LIFE Wetlands projekta galvenās aktivitātes. Foto: K.Libauers.

Projekta vadītāja Māra Pakalne prezentē LIFE Mitrāji projekta galvenās aktivitātes. Foto: K.Libauers.

Pēdējā gadsimta laikā augsto purvu platības Lietuvā ir strauji sarukušas, jo purvos veikta intesnīva kūdras ieguve. Mūsdienās augstie purvi ir saglabājušies tikai nelielās platībās aizsargājamās teritorijās. Viena no šādām teritorijām ir Aukštumala rezervāts, kura kopējā platība ir 1017 ha.  Jau 20. gadsimta sākumā vācu botāniķis  C. A. Weber savā monogrāfijā (1902.gadā) aprakstīja Aukštumalas purvā sastopamās augu sabiedrības. Zinātnieku interese par šo purvu nav zudusi arī mūsdienās. Botāniķi ir izpētījuši, ka purvā sastopamas vairāk nekā 200 vaskulāro augu un sūnu sugu, tostarp arī piecas sugas, kas ierakstītas Lietuvas Aizsargājamo augu un sūnu sarakstos (Erica tetralix, Carex magelanica, Trichophorum cespitosum, Nymphaea alba, Sphagnum imbricatum).

Pamesti kūdras izstrādes lauki ar spilvēm un bērziem. Redzamas arī nesenas ugunsgrēka pēdas. Foto: K.Libauers.

Pamesti kūdras izstrādes lauki ar spilvēm un bērziem. Redzamas arī nesenas ugunsgrēka pēdas. Foto: K.Libauers.

Augstais purvs ar purva lāmām un akačiem Aukštumala rezervātā. Foto: K.Libauers.

Augstais purvs ar purva lāmām un akačiem Aukštumala rezervātā. Foto: K.Libauers.

Lai atjaunotu augsto purvu, teritorijā izbūvēti 709 aizsprosti un 77 ha platībā veikta pilnīga degradētiem purviem raksturīgās veģetācijas aizvākšana.  Uz grāvjiem izvietoti gan kūdras, gan arī koka un plastmasas aizsprosti. Daļā teritorijas izcirsti koku un krūmi, tādējādi samazinot ūdens iztvaikošanu.

AIzsprosti uz kontūrgrāvjiem. Foto: K.Libauers.

Aizsprosti uz kontūrgrāvjiem. Foto: K.Libauers.

Uz mazākiem grāvjiem tika izbūvēti plastmasas aizsprosti. Foto: K.Libauers.

Uz mazākiem grāvjiem tika izbūvēti plastmasas aizsprosti. Foto: K.Libauers.

Gada laikā pēc aizsprostu ierīkošanas, hidroloģiskā režīma monitoringa rezultāti parādīja, ka ūdens līmenis purvā ir paaugstinājies. Rezervāta teritorijā vislielāko platību (65 hektārus jeb 47%) aizņem biotops 7110* Aktīvi augstie purvi, 7120 Degradēti augstie purvi, kuros iespējama vai noris dabiskā atjaunošanās 12%, 7150 Rhynchosporion albae pioniersabiedrības uz mitras kūdras vai smiltīm <1%, 3160 Distrofi ezeri 1%, 91D0* Purvaini meži <1%.

Daļā Aukštumala purva joprojām notiek kūdras ieguve. Foto: K.Libauers.

Daļā Aukštumala purva joprojām notiek kūdras ieguve. Foto: K.Libauers.

Teritorijā, kurā veikta koku un krūmu izciršana. Foto: K.Libauers.

Teritorijā, kurā veikta koku un krūmu izciršana. Foto: K.Libauers.

Semināra dalībnieki devās arī uz Tyruliai purvu, kur tika īstenots LIFE projekts “Demonstrative restoration of the Tyruliai bog as a part of the initiative of the re-wetting of Lithuanian peatlands” (LIFE12 NAT/LT/001186) . Projekta galvenais mērķis bija atjaunot Tyruliai purva dabisko ūdens līmeni, lai uzlabotu retu un aizsargājamu putnu barošanās un ligdošanas apstākļus.

LIFE Wetlands un LIFE Peat Restore projektu pārstāvji. Foto: M.Pakalne.

LIFE Mitrāji un LIFE Peat Restore projektu pārstāvji. Foto: M.Pakalne.

Diskusijas par augsto purvu atjaunošanu. Foto: K.Libauers.

Diskusijas par augsto purvu atjaunošanu. Foto: K.Libauers.