LIFE projekta vadītāja sniedz ziņojumu Slīteres nacionālā parka konsultatīvajai padomei

PUBLICĒTS: 20. 03. 2019

2019. gada 20. martā projekta vadītāja dr. biol. Māra Pakalne informēja Slīteres nacionālā parka konsultatīvo padomi par LIFE+ projekta “Mitrāji” ietvaros plānotajām un realizētajām biotopu apsaimniekošanas aktivitātēm projekta teritorijās – Bažu purvā, Pēterezera vigā un Kukšupes vigā.

LIFE projekta ietvaros rīkots seminārs un ekskursija uz Pēterezera vigu skolotājiem. Foto: Māra Pakalne

Pasākumi iekļāva hidroloģiskā režīma atjaunošanu degradētajā Bažu purva daļā, būvējot kūdras un koka aizsprostus. Savukārt abās vigās veikta koku un krūmu izciršana, lai atbrīvotu pārejas purvu no apauguma. Apsaimniekošanas sekmes novērtētas, veicot biotopu un hidroloģiskā režīma monitoringu. Visi pasākumi, to pamatojums un tehniskā izpilde detalizēti aprakstīti projekta ietvaros izstrādātajā Slīteres nacionālā parka purvu apsaimniekošanas plānā.

Pilns ziņojums atrodams šeit.