Notiks dabas lieguma “Ziemeļu purvi” Dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana

PUBLICĒTS: 03. 08. 2017

Š.g. 07.septembrī plkst. 15.00 Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā SALA, Liepu ielā 3, Ungurpilī notiks dabas lieguma “Ziemeļu purvi” Dabas aizsardzības plāna sabiedriskā apspriešana.

Dabas liegums „Ziemeļu purvi” atrodas Latvijas ziemeļaustrumos – Ziemeļvidzemē, Igaunijas pierobežā, Mazsalacas novada Ramatas pagastā un Alojas novada Staiceles pagastā. Dabas lieguma teritorijas aizsardzības un apsaimniekošanas mērķis ir Latvijā un Eiropā nozīmīgu aizsargājamo purvu, saldūdeņu, mežu un zālāju biotopu kvalitātes uzlabošana vai to atjaunošana, kā arī retu un īpaši aizsargājamu augu un dzīvnieku populāciju saglabāšana un purva biotopu hidroloģiskā režīma stabilizēšana degradētajās purvu daļās. Kopš 2004.gada dabas liegums ir iekļauts Natura 2000 teritoriju tīklā kā C tipa teritorija, kas noteiktas īpaši aizsargājamo sugu un īpaši aizsargājamo biotopu aizsardzībai

Uz sabiedriskās apspriešanas sanāksmi aicināti visi interesenti.

Ar dabas aizsardzības plānu var iepazīties šeit. No š.g. 07. augusta dabas aizsardzības plāns būs pieejams arī Ramatas pagasta pārvaldē (“Ķīši”, Ramata, Ramatas pagasts) un Staiceles pilsētas un pagasta pārvaldē (Lielā iela 7, Staicele).

Priekšlikumus un komentārus aicinām sūtīt elektroniski uz e-pasta adresi mara.pakalne@lu.lv vai uz Latvijas Universitātes Botānisko dārzu Kandavas ielā 2, Rīgā, LV-1083, norādot, ka vēstule adresēta LIFE projektam “Mitrāji”. Priekšlikumi tiks pieņemti līdz š.g. 01.septembrim.

Dabas aizsardzības plāns izstrādāts EK finansētā LIFE 13 NAT/LV/000578 “Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” ietvaros.

 

Projekta Sabiedrisko attiecību koordinatore

Marta Baumane

29156223

http://www.mitraji.lv/

Pirtsmeža purvs dabas liegumā "Ziemeļu purvi". Foto: M.Pakalne.

Pirtsmeža purvs dabas liegumā “Ziemeļu purvi”. Foto: M.Pakalne.