Otrā Konsultatīvās padomes sēde

PUBLICĒTS: 07. 08. 2015

Šā gada 29.jūlijā Latvijas Universitātes Botāniskā dārza konferenču zālē notika LIFE+ projekta “Prioritāro mitrāju biotopu aizsardzība un apsaimniekošana Latvijā” (turpmāk – Projekts) otrā Konsultatīvās padomes sēde. Sānāksmē piedalījās pārstāvji no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Siguldas, Raunas un Staiceles novada domes, Valsts vides dienesta, A/S “Latvijas valsts meži”, Dabas aizsardzības pārvaldes, Valsts meža dienesta, Latvijas vides aizsardzības fonda un Latvijas Universitātes Botāniskā dārza.

Konsultatīvās padomes sēdi atklāja un vadīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Sugu un biotopu aizsardzības nodaļas vecākā referente Zane Brice. Pēc sanāksmes atklāšanas klātesošajiem tika prezentēts sižets par dabas liegumu “Ziemeļu purvi”.

II_KP_sanaksme_Foto_Krisjanis_Libauers2Projekta Konsultatīvās padomes sanāksmes dalībnieki. Autors: Krišjānis Libauers

Projekta vadītāja Māra Pakalne savā prezentācijā izklāstīja par Projekta aktivitātēm, kas paveiktas kopš pirmās Konsultatīvās padomes sēdes pagājušā gada decembrī (1. pielikums). Līdz 2015.gada beigām plānots pabeigt teritoriju tehniskos projektus, purvu apsaimniekošanas un aizsardzības plānus, Projekta teritoriju biotopu un hidroloģisko izpēti, kā arī izveidot multimediju izstādi un fotoizstādi.

Hidroģeologs Oļģerts Aleksāns informēja Projekta Konsultatīvās padomes locekļus par hidroloģisko pētījumu rezultātiem Bažu purvā, Ziemeļu purvos un Sudas – Zviedru purvā (2. pielikums). Ar pētījumu atskaitēm var iepazīties šeit.

II_KP_sanaksme_Foto_Krisjanis_Libauers5Projekta hidroģeologs Oļģerts Aleksāns. Autors: Krišjānis Libauers

Projekta koordinatore Loreta Urtāne stāstīja par dabas lieguma “Ziemeļu purvi” dabas aizsardzības plāna izstrādes gaitu (3. pielikums). Tuvāko mēnešu laikā ieplānots pabeigt dabas lieguma teritorijā esošo purvu un pļavu biotopu apsekošanu, apspriest izstrādāto dabas aizsardzības plānu uzraudzības grupā, veikt plāna sabiedrisko apspriešanu un saskaņot izstrādāto dokumentu ar Dabas aizsardzības pārvaldi un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

II_KP_sanaksme_Foto_Krisjanis_Libauers10JPGProjekta koordinatore Loreta Urtāne. Autors: Krišjānis Libauers

SIA “E Būvvadība” pārstāvis Mārtiņš Kandis informēja par plānoto aizsprostu izvietojumu Projekta teritorijās (4. pielikums), savukārt purvu eksperte Līga Strazdiņa sniedza atskatu par pēdējo sešu mēnešu laikā veiktajiem sabiedrības informēšanas pasākumiem (5. pielikums), bet projekta finanšu konsultante Gunta Sirmā prezentēja finanšu pārskatu par periodu no 02.06.2014. līdz 30.06.2015.

II_KP_sanaksme_Foto_Krisjanis_Libauers6SIA “E Būvvadība” pārstāvis Mārtiņš Kandis. Autors: Krišjānis Libauers.

Sanāksmes otrajā daļā Konsultatīvās padomes locekļiem bija iespēja Projekta pārstāvjiem uzdot sev interesējošus jautājumus par dažādām projekta aktivitātēm.

Tiek plānots, ka nākamā Konsultatīvās padomes sēde notiks 2016. gada sākumā.

PIELIKUMI

1. LIFE+ projekta pasākumi. M. Pakalne

2. Purvu hidroģeoloģija. O. Aleksāns

3. Dabas lieguma Ziemeļu purvi Dabas aizsardzības plāna izstrāde. L.Urtāne

4. Tehniskā projekta izstrāde. M.Kandis

5. Sabiedrības informēšanas pasākumi. L.Strazdiņa