Pasākumi

LIFE PROJEKTA “MITRĀJI” AKTIVITĀTES

A. Priekšdarbi, apsaimniekošanas plānu un aktivitāšu plānu izstrāde
A.1 Hidroloģiskā un ģeoloģiskā izpēte projekta vietās apsaimniekošanas pasākumu īstenošanai
A.2 Purvu apsaimniekošanas plānu un Dabas aizsardzības plāna sagatavošana
A.3 Tehnisko projektu izstrāde purvu hidroloģiskā režīma stabilizēšanai
A.4 Publisko iepirkumu organizēšana, līgumu sagatavošana un slēgšana

C. Dabas aizsardzības pasākumi
C.1 ES nozīmes biotopu “Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus” un “Pārejas purvi un slīkšņas” apsaimniekošana
C.2 Biotopu un dabiska hidroloģiskā režīma stabilizēšana ES nozīmes biotopā “Neskarti augstie purvi”
C.3 Sfagnu un citu purva augu atjaunošanas eksperiments

D. Projektā veikto aktivitāšu ietekmes monitorings
D.1 Apsaimniekošanas pasākumu ietekmes monitorings ES nozīmes biotopos “Avoti, kuri izgulsnē avotkaļķus” un “Pārejas purvi un slīkšņas”
D.2 Biotopu un dabiska hidroloģiskā režīma atjaunošanas pasākumu rezultātu monitorings ES nozīmes biotopā “Neskarti augstie purvi”
D.3 Projekta sociālekonomiskā devuma novērtēšana

E. Sabiedrības informēšana un projekta rezultātu izplatīšana
E.1 Filmu uzņemšana par projekta vietām, dabas aizsardzības un apsaimniekošanas pasākumiem
E.2 Projekta semināru rīkošana
E.3 Pārvietojamas interaktīvas multimediju izstādes un fotoizstādes izveide
E.4 Projekta bukletu sagatavošana un publicēšana
E.5 Projekta informācijas stendu sagatavošana
E.6 Projekta mājas lapas izveide un uzturēšana
E.7 Projekta kopsavilkuma sagatavošana un publicēšana
E.8 Starptautiska semināra rīkošana Igaunijā par augsto purvu apsaimniekošanu
E.9 Starptautiska semināra rīkošana Vācijā par augsto purvu apsaimniekošanu

F. Projekta vadīšana un aktivitāšu norises uzraudzība
F.1 Projekta vadība Latvijas Universitātē
F.2 Sadarbība ar citiem LIFE+ programmas projektiem, dalība semināros un konferencēs
F.3 Neatkarīga projekta audita veikšana
F.4 Pēc projekta dabas aizsardzības plāna sagatavošana

projekta grafiks