Pastāvīgā biotopu monitoringa parauglaukumu ierīkošana dabas liegumā „Ziemeļu purvi”

PUBLICĒTS: 05. 09. 2014

Oļļas jeb Saklauru purvā ierīkota biotopu monitoringa parauglaukumu transekte ar trim parauglaukumiem.

Degradēts augstais purvs Ziemeļu purvos | Autors: Māra Pakalne

Degradēts augstais purvs Ziemeļu purvos | Autors: Māra Pakalne

Ezergrāvis | Autors: Māra Pakalne

Ezergrāvis | Autors: Māra Pakalne

Ziemeļu purvos izrakti salīdzinoši maz meliorācijas grāvju. Tomēr viens grāvis, kas iztek no Ramatas Lielezera, t.s. Ezergrāvis rada negatīvu ietekmi uz apkārt esošajiem augstā purva biotopiem. Paredzams, ka purva hidroloģiskā režīma stabilizēšanai būs nepieciešama dambju būve uz Ezergrāvja. Lai noteiktu, vai apsaimniekošanas pasākumi efektīvi atjaunos purva biotopus, ierīkoti pastāvīga monitoringa parauglaukumi. Ekspedīcijā devās projekta vadītāja Māra Pakalne, vadītāja asistents Krišjānis Libauers un purvu eksperte Līga Strazdiņa.

Sugu noteikšana monitoringa parauglaukumā | Autors: Krišjānis Libauers

Sugu noteikšana monitoringa parauglaukumā | Autors: Krišjānis Libauers

Pundurbērzs Betula nana | Autors: Krišjānis Libauers

Pundurbērzs Betula nana | Autors: Krišjānis Libauers

Pirmais monitoringa parauglaukums ierīkots dažu metru attālumā no grāvja, otrais – teritorijā, kas ir nosusināšanas mazāk skarta, trešais – dabiskā augstā purvā. Katrā parauglaukumā novērtēts koku stāvs, viršu vitalitāte, noteikta augu sabiedrība, kā arī desmit mikroparauglaukumos uzskaitītas visas augu un ķērpju sugas koku, sīkkrūmu, lakstaugu, sūnu un ķērpju stāvā. Visām sugām atzīmēts projektīvais segums.

Ciņu mazmeldrs Trichophorum cespitosum | Autors: Māra Pakalne

Ciņu mazmeldrs Trichophorum cespitosum | Autors: Māra Pakalne

Mitras ieplakas veģetācija | Autors: Māra Pakalne

Mitras ieplakas veģetācija | Autors: Māra Pakalne

Kopā visos trīs parauglaukumos konstatētas 33 augu un ķērpju sugas. Sagaidāms, ka pēc apsaimniekošanas pasākumu veikšanas samazināsies sausummīlošo sugu skaits, bet palielināsies mitrummīlošo augu sastopamība. Monitorings tiks veikts līdz projekta beigām katru gadu līdzīgā laikā, lai dati būtu savstarpēji salīdzināmi un korekti parādītu apsaimniekošanas pasākumu efektivitāti.

Purva lāma | Autors: Māra Pakalne

Purva lāma | Autors: Māra Pakalne