Pastāvīgā biotopu monitoringa parauglaukumu ierīkošana Slīteres nacionālajā parkā

PUBLICĒTS: 10. 09. 2014

Bažu purvā, Kukšupes vigā un Pēterezera vigā ierīkoti biotopu monitoringa parauglaukumi.

Aizaugšanas process Pēterezera vigā | Autors: Māra Pakalne

Aizaugšanas process Pēterezera vigā | Autors: Māra Pakalne

Slīteres nacionālajā parkā saskaņā ar dabas apsaimniekošanas plānu paredzēta hidroloģiskā režīma stabilizēšana Bažu purvā un koku un krūmu izciršana pārejas purvos un slīkšņās Kukšupes vigā un Pēterezera vigā. Pēc vairākkārtējas teritoriju apmeklēšanas konstatēts, kurās vietās jāveic apsaimniekošanas pasākumi. Lai noteiktu apsaimniekošanas efektivitāti, tiek veikts pastāvīgais biotopu monitorings. Projekta komanda devās divu dienu ekspedīcijā, lai ierīkotu monitoringa parauglaukums. Pirmajā dienā projekta vadītājai Mārai Pakalnei un purvu ekspertei Līgai Strazdiņai pievienojās sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Graudiņa-Šutko un pārstāvji no projekta sadarbības partnera SIA RIDemo. Tika fotografēti purva augi un biotopi.

Teritorijas apsekošana | Autors: Māra Pakalne

Teritorijas apsekošana | Autors: Māra Pakalne

Pēterezera vigā pirmā parauglaukumu grupa ar pieciem parauglaukumiem ierīkota pie dabas takas starp Lielo Pēterezeru un Mazo Pēterezeru. Šajā vigas daļā novērojama teritorijas aizaugšana galvenokārt ar priedi un purva bērzu. Otrā parauglaukumu grupa ar pieciem parauglaukumiem ierīkota 2 km attālumā uz DR pie 1372. ceļa. Šajā vigas daļā novērojama aizaugšana ar melnalksni un pelēko kārklu. Pēterezera vigā kopā noteiktas 45 augu sugas.

Pārejas purvā sastop gan zāļu, gan augstā purva sugas | Autors: Māra Pakalne

Pārejas purvā sastop gan zāļu, gan augstā purva sugas | Autors: Māra Pakalne

Zaļā/dīķa varde | Autors: Māra Pakalne

Zaļā/dīķa varde | Autors: Māra Pakalne

Kukšupes vigā pirmā parauglaukumu grupa ar sešiem parauglaukumiem ierīkota netālu no ceļa, kas savieno P124 šoseju ar apdzīvotu vietu Saunags. Šajā vigas daļā novērojama teritorijas aizaugšana ar kokiem, galvenokārt ar melnalksni un purva bērzu. Otrā parauglaukumu grupa ar četriem parauglaukumiem ierīkota 2,5 km attālumā uz DR, kur novērojama aizaugšana ar melnalksni. Kukšupes vigā kopā noteiktas 38 augu sugas.

Kukšupes viga | Autors: Māra Pakalne

Kukšupes viga | Autors: Māra Pakalne

Bažu purvā ierīkota transekte purva dienvidu daļā pie grāvja, kas ietek Kušperlankgrāvī un uz kura paredzēta aizsprostu būvēšana. Pirmajā parauglaukumā novadgrāvja darbības ietekmes dēļ konstatēta degradēta augstā purva veģetācija. Otrajā parauglaukumā noteiktas sugas, kas raksturīgas dabiskam augstajam purvam, un degradēšanās ietekme ir minimāla. Trešais parauglaukums ierīkots neskartā dabiskā augstajā purvā. Kopā transektē noteiktas 26 augu sugas.

Parauglaukumu ierīkošana Bažu purvā | Autors: Māra Pakalne

Parauglaukumu ierīkošana Bažu purvā | Autors: Māra Pakalne

Par purva degšanu liecina uz apdegušās kūdras augošie sausummīlošie ķērpji | Autors: Māra Pakalne

Par purva degšanu liecina uz apdegušās kūdras augošie sausummīlošie ķērpji | Autors: Māra Pakalne