Pastāvīgā biotopu monitoringa parauglaukumu ierīkošana Sudas-Zviedru purvā

PUBLICĒTS: 03. 09. 2014

Divu dienu ekspedīcijā Sudas-Zviedru purvā ierīkotas divas biotopu monitoringa parauglaukumu transektes.

Virsis Calluna vulgaris | Autors: Krišjānis Libauers

Virsis Calluna vulgaris | Autors: Krišjānis Libauers

Magelāna sfagns Sphagnum magellanicum | Autors: Māra Pakalne

Magelāna sfagns Sphagnum magellanicum | Autors: Māra Pakalne

Pēc vairākkārtējas Sudas-Zviedru purva apmeklēšanas secināts, ka hidroloģiskā režīma stabilizēšanas pasākumi varētu būt nepieciešami pie meliorācijas grāvju sistēmām purva ziemeļu daļā pie Muižnieku ezera un purva dienvidu daļā netālu no Mores. Lai novērtētu, kā apsaimniekošanas pasākumi ietekmēs apkārtējo veģetāciju un biotopus, pirms to veikšanas tika ierīkotas transektes ar pastāvīgā monitoringa parauglaukumiem. Projekta komandu (projekta vadītāja Māra Pakalne, vadītāja asistents Krišjānis Libauers, purvu eksperte Līga Strazdiņa, sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Graudiņa-Šutko) pavadīja Gaujas nacionālā parka bijušais vides inspektors Uldis Saulītis.

Cladonia stygia | Autors: Krišjānis Libauers

Cladonia stygia | Autors: Krišjānis Libauers

Veģetācija pie lāmas | Autors: Māra Pakalne

Veģetācija pie lāmas | Autors: Māra Pakalne

Abās transektēs pirmais parauglaukums ierīkots meliorācijas grāvju tuvumā, otrais – teritorijā, kas ir nosusināšanas mazāk skarta, trešais – dabiskā augstā purvā. Katrā parauglaukumā novērtēts koku stāvs, viršu vitalitāte, noteikta augu sabiedrība, kā arī desmit mikroparauglaukumos uzskaitītas visas augu un ķērpju sugas koku, sīkkrūmu, lakstaugu, sūnu un ķērpju stāvā. Visām sugām atzīmēts projektīvais segums.

Parauglaukums | Autors: Māra Pakalne

Parauglaukums | Autors: Māra Pakalne

Ekspedīcijas dalībnieki | Autors: Māra Pakalne

Ekspedīcijas dalībnieki | Autors: Māra Pakalne

Pirmajā transketē pie Muižnieku ezera kopā konstatētas 38 augu un ķērpju sugas, bet transektē netālu no Mores – 36 sugas. Sagaidāms, ka pēc apsaimniekošanas pasākumu veikšanas samazināsies sausummīlošo sugu skaits, bet palielināsies mitrummīlošo augu sastopamība. Monitorings tiks veikts līdz projekta beigām katru gadu līdzīgā laikā, lai dati būtu savstarpēji salīdzināmi un korekti parādītu apsaimniekošanas pasākumu efektivitāti.

Sudas-Zviedru purvs | Autors: Māra Pakalne

Sudas-Zviedru purvs | Autors: Māra Pakalne