Pieredzes apmaiņas brauciens uz Dāniju

PUBLICĒTS: 31. 10. 2017

11. septembris, 2017, Skagen.

REWETDUNE-LIFE – Restoration of Wetlands in Dune Habitats, LIFE13 NAT/DK/001357, projekta norises laiks 2015-2020.

Projekta mērķis ir atjaunot un saglabāt trīs dažādus Eiropas Savienības nozīmes piekrastes biotopus. Biotopus apdraud vairākas invazīvās augu sugas – krokainā roze Rosa rugosa, kalnu priede Pinus mugo, Sitkas egle Picea sitchensis, melnais ķirsis Prunus serotina, Japānas sūrene Fallopia japonica, kas ieviestas kāpu zonas nostiprināšanai 1880-ajos gados. Svešzemju augi Dānijā veiksmīgi adaptējušies, jo pielāgojušies gan sāļajai piekrastes augsnei, gan maigajam piejūras klimatam. Augu izplatība projekta ietvaros tiek ierobežota 6000 ha platībā, lai veicinātu mozaīkveida augāju un aizsargātu vietējās floras pārstāvju, kā arī sekmētu migrējošo putnu apmešanos piekrastē.

Rosa rugosa and Pinus mugo in the project area near the Skagen Grey Lighthouse. Photo: K.Libauers

Krokainās rozes Rosa rugosa un kalnu priedes Pinus mugo audzes projekta teritorijā pelēkajās kāpās pie Skāgenas bākas. Foto: K.Libauers

Tree and bush cutting performed to eliminate invasive species. Photo: L.Strazdiņa

Invazīvo augu sugu izplatības ierobežošana, izcērtot kokus un krūmus. Foto: L.Strazdiņa

LIFE WETHAB – Restoration of Wet Habitats in the Jerup Beach Ridge Plain, LIFE12 NAT/DK/000803, projekta norises laiks 2013-2019.

Råbjerg purvs kādreiz bijis aktīvs augstais purvs, taču nosusināts kūdras ieguvei un zemes izmantošanai lauksaimniecībā un lopkopībā. Lai atjaunotu 11 dažādus Eiropas Savienības nozīmes purvu, piekrastes, zālāju un mežu biotopus, projekta teritorijā tiek veikta koku un krūmu ciršana, hidroloģiskā režīma atjaunošana, invazīvo augu sugu ierobežošana, zālāju noganīšana ar aitām un pļaušana. Apmeklētajā purva daļā vērojama sfagnu ieviešanās, viršu un grīņu sārtenes seguma palielināšanās, kas ir vides dabiskošanās indikatori. Šobrīd 4024 ha lielajā teritorijā atrodas vairāk nekā 550 privātu zemju īpašumi, kas būtiski apgrūtina biotopu atjaunošanu. Ne visi īpašnieki vēlas pārtraukt tradicionālo, intensīvo zemes izmantošanu vai rast alternatīvus un dabai draudzīgākus paņēmienus.

Sheep grazing begun after tree cutting to prevent the area from repeated overgrowing. Photo: K.Libauers

Pēc koku izciršanas teritoriju nogana ar aitām, lai novērstu atkārtotu purva aizaugšanu. Foto: K.Libauers

As visible from dense tree and bush cover, management activities are still in progress in the Råbjerg Mose. Photo: L.Strazdiņa

Råbjerg purva daļa pirms apsaimniekošanas pasākumu uzsākšanas. Foto: L.Strazdiņa

Cross-leaved heath Erica tetralix is a common species in Denmark. Photo: L.Strazdiņa

Dānijā bieži sastopama grīņu sārtene Erica tetralix. Foto: L.Strazdiņa

12. septembris, 2017, Storvorde

Lille Vildmose – Restoration of Active Raised Bog – Lille Vildmose, LIFE10 NAT/DK/000102, projekta norises laiks 2011-2018.

Lille Vildmose jeb Mazais purvs ir lielākais augstais purvs Rietumeiropā, tajā sastopami trīs ES nozīmes purvu biotopi, distrofi ezeri un purvaini meži. Šī ir pasaulē pirmā Ramsāres teritorija, kas izveidota bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai un klimata izmaiņu novēršanai. Purvā no 1790. gada sākta cilvēku saimnieciskā darbība – ierīkoti meliorācijas grāvji, nosusināti ezeri, izstrādāta kūdra māju apsildīšanai un attīstīta lauksaimniecība. Tomēr kopš 2007. gada šeit 7600 ha platībā uzsākta biotopu atjaunošana, aizsprostojot grāvjus un atgriežot ezerus to dabiskajās gultnēs. Projekta komanda apmeklēja vietas, kur ierīkots 1,2 km garš plastikāta dambis ūdens noturēšanai purvā, kā arī neskarto purva daļu, kur saglabājusies tipiskā augstā purva ainava un veģetācija. Nozīmīga aktivitāte teritorijā ir vietējās faunas pārstāvju saglabāšana, ievedot aļņus un meža cūkas no Skandināvijas un Vācijas.

Representatives of Life projects during the excursion to Lille Vildmose. Photo: L.Strazdiņa

Life projektu pārstāvji ekskursijā Lille Vildmose. Foto: L.Strazdiņa

Lille Vildmose augstais purvs. Foto: M.Pakalne.

Lille Vildmose augstais purvs. Foto: M.Pakalne

Plastic dam installed to stop water run-off from the degraded part of mire. Photo: K.Libauers

Plastikāta dambis aizkavē ūdens noteci no purva degradētās daļas. Foto: K.Libauers

 13. septembris, 2017, Sǿlsted

SMOOTH – Restoring Sǿlsted Mose – a Contribution to the Network of Danish Raised Bogs (7110*) in Favorable Conservation Status, LIFE10 NAT/DK/000099, norises laiks 2011-2016.

Projektā veikta augstā purva atjaunošana Sǿlsted purvā (155 ha), kur kopš 20. gs. sākuma izstrādāta kūdra, ierīkoti meliorācijas grāvji, lielas platības aizaugušas ar mežiem vai tiek izmantotas kā ganības. Teritorijā atjaunots hidroloģiskais režīms, ierīkojot aizsprostus, kā arī izcirsti koki. Lai veicinātu purva veģetācijas atjaunošanos, 2015. gadā veikta sfagnu reintroducēšana. Apmeklētajā purva daļā novērota salīdzinoši liela sfagnu sugu bagātība, tie sastopami mitrās ieplakās, kas pakāpeniski pārņem izstrādātos kūdras laukus. Teritorija ir nozīmīga arī migrējošiem putniem, it īpaši dzērvēm, kā arī pīkstei Misgurnus fossilis – Sǿlsted purvs ir vienīgā zināmā šīs zivs atradne Dānijā.

Representatives of Life projects evaluate regrowth of Sphagnum species in the restored Sǿlsted Mose. Photo: K.Libauers

Life projektu pārstāvji novērtē sfagnu ieviešanos atjaunotajā Sǿlsted purvā. Foto: K.Libauers

Restored mire landscape. Photo: K.Libauers

Atjaunotā purva ainava. Foto: K.Libauers

LIFEraisedbogs – Raised Bogs in Denmark, LIFE14 NAT/DK/000012, norises laiks 2015-2021.

Visā Dānijas teritorijā projekta ietvaros tiek atjaunoti 10 augstie purvi, pieredzes apmaiņas brauciena laikā apmeklēts Kongens Mose, kurā ir aptuveni 16 ha liela platība ar neskartu augsto purvu un 75 ha degradētas platības, kur sagaidāma biotopa attīstīšanās pēc apsaimniekošanas pasākumu veikšanas. Pašlaik pēc meliorācijas grāvju aizsprostošanas purvā stabilizējies hidroloģiskais režīms un izveidojusies aptuveni 1 m dziļa ūdenstilpne, kurā plānots reintroducēt sfagnus. Biotopu atjaunošanu kavē intensīvā lauksaimniecība purvam blakus esošajās teritorijās, kā rezultātā purvs bagātinās ar slāpekli bagātiem notekūdeņiem.

Restored Kongens Mose. Photo: L.Strazdiņa

Atjaunotais Kongens Mose. Foto: L.Strazdiņa

14. septembris, 2017, Sorø Kommune

LIFE: Eastern Bogs – Raised Bog Restoration in Eastern Denmark, LIFE12 NAT/DK/000183, norises laiks 2013-2019.

Projektā divos augstajos purvos tiek veikta biotopu atjaunošana, izcērtot kokus un krūmus un stabilizējot hidroloģisko režīmu. Apmeklēts Store Åmose purvs (72 ha), kurā ar plastikāta membrānām un aizsprostiem apturēta ūdens aizplūšana no purva. Darbu laikā no grāvju atbērtnēm ievākti sfagni, kas tiks reintroducēti purva degradētākajā un kokiem apaugušajā daļā pēc mineralizētās kūdras norakšanas un koku izciršanas.

To restore raised bog, all trees must be cut down and mineralized peat surface dug off. After water regime stabilization, this area will be covered with Sphagnum mosses. Photo: L.Strazdiņa

Augstā purva atjaunošanai jāveic koku izciršanas un mineralizētās virsmas norakšana. Pēc ūdens režīma stabilizēšanas šeit reintroducēs sfagnus. Foto: L.Strazdiņa

Plastic dams were used to stabilize water level in Store Åmose. Photo: L.Strazdiņa

Store Åmose purva hidroloģiskā režīma stabilizēšanai izmantoti plastikāta dambji uz meliorācijas grāvjiem. Foto: L.Strazdiņa

Sphagnum fragments are collected and stored in suitable conditions before reintroduction. Photo: K.Libauers

Sfagnu fragmentus uzglabā atbilstošos apstākļos, lai veiktu to reintroducēšanu atjaunotajā purva daļā. Foto: K.Libauers

Danijas LIFE