Polijas LIFE projektu vizīte Latvijā

PUBLICĒTS: 12. 09. 2017

Š.g. 22. un 23. augustā LIFE Mitrāji komanda uzņēma ciemos kolēģus no Polijas trim LIFE projektiem – Conservation and restoration of alkaline fens (code 7230) in the young-glacial landscape of the Northern Poland (LIFE11 NAT/PL/423), Conservation of alkaline fens (7230) in Southern Poland (LIFE13 NAT/PL/024) un LIFE “Peat Restore” – Reduction of CO2 emissions by restoring degraded peatlands in Northern European Lowland (LIFE15 CCM/DE/000138). Lai dalītos pieredzē par augsto, pārejas un zāļu purvu biotopu atjaunošanu, apmeklētas četras purvu teritorijas.

Pirmajā ekspedīcijas dienā apmeklēts kaļķainais zāļu purvs pie Slīteres bākas, kur 2014. gada februāri izcirsti koki un krūmi LIFE+ projekta NAT-PROGRAMME (LIFE11 NAT/LV/000371) ietvaros. Uzturot atklātu ainavu, tiek veicināta retu un aizsargājamu augu sugu saglabāšanās. Pašlaik teritorijā vērojama parastās niedres Phragmites australis ekspansīva augšana, un tiek plānots par atkārtotu apsaimniekošanas pasākumu veikšanu.

Kā otrs apskates objekts izvēlēta Pēterezera vigas dabas taka un novērtētas koku un krūmu izciršanas sekmes pārejas purvā. Apsaimniekošana realizēta pavasarī LIFE projekta “Mitrāji” ietvaros, un pašlaik nevēlamais apaugums nav atjaunojies. Novērots, ka izcirstajā daļā palielinājusies slīkšņu platība, tur ieviesusies reta un aizsargājama raseņu suga garlapu rasenes Drosera anglica, kas Pēterezera vigā sastopama mitrās ieplakās. Tāpat palielinājusies balzāmkārkla jeb parastās purvmirtes Myrica gale sastopamība.

Ekspedīcijas otrās dienas sākumā apmeklēta dabas parka “Engures ezers” Orhideju taka, kur plānota hidroloģiskā režīma stabilizēšana Eiropas nozīmes biotopos Kaļķaini zāļu purvi (7230), dižās aslapes Cladium mariscus audzes ezeros un purvos (7210*) un Pārejas purvi un slīkšņas  (7140) LIFE projekta “Peat Restore” ietvaros. Apskatītie biotopi ir līdzīgi tiem, kādi sastopami Polijā, un noritēja diskusijas par piemērotāko apsaimniekošanu jutīgajās purvu ekosistēmās.

Dienas nobeigumā apmeklēta arī projekta “Mitrāji” teritorijas Sudas-Zviedru purvs. Poļu kolēģi iepazīstināti ar biotopu un hidroloģiskā monitoringa metodiku, plānoto sfagnu audzēšanu un ūdenslīmeņa stabilizēšanu pie Muižnieku ezera.

Ekskursija uz Slīteres nacionālo parku. Foto: Dorota Horabik.

Ekskursija uz Slīteres nacionālo parku. Foto: Dorota Horabik.

LIFE "Mitrāji" hidroģeologs Oļģerts Aleksāns stāsta par Sudas-Zviedru purva veidošanos. Foto: M.Pakalne.

LIFE “Mitrāji” hidroģeologs Oļģerts Aleksāns stāsta par Sudas-Zviedru purva veidošanos. Foto: M.Pakalne.

Brioloģe Līga Strazdiņa iepazīstina kolēģus ar Latvijas purvos biežāk sastopamākajām sfagnu sugām. Foto: M.Pakalne.

Brioloģe Līga Strazdiņa iepazīstina kolēģus ar Latvijas purvos sastopamajām sfagnu sugām. Foto: M.Pakalne.

Ekskursijas dalībnieki. Foto: J.Dzilna.

Ekskursijas dalībnieki. Foto: J.Dzilna.