Projekta Konsultatīvās Padomes piektā sanāksme

PUBLICĒTS: 19. 05. 2017

Šā gada 24. aprīlī Latvijas Universitātes Botāniskā dārza Palmu mājā notika LIFE+ projekta “Mitrāji” (turpmāk – Projekts) Konsultatīvās padomes piektā sanāksme, kurā Projekta darbinieki sniedza atskatu par pēdējā pusgadā istenotajiem pasākumiem. Sanāksmē piedalījās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts vides dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes, kā arī Latvijas Universitātes Botāniskā dārza pārstāvji. Konsultatīvās padomes sēdi atklāja un vadīja Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Sugu un biotopu aizsardzības nodaļas vecākā referente Linda Teša.

Projekta vadītāja Māra Pakalne Konsultatīvās Padomes pārstāvjus informēja par projekta galvenajām aktivitātēm, kas veiktas pēdējo sešu mēnešu laikā. Eiropas Komisijai ir iesniegta Projekta vidus posma atskaite. Projekta teritorijās veikts hidroloģiskais un veģetācijas monitorings, sagatavota monitoringa atskaite. Pagājušā gada novembrī rīkota dabas lieguma “Ziemeļu purvi” dabas aizsardzības plāna Uzraudzības grupas II sanāksme. Janvārī un februārī Projekta pārstāvji tikās ar Siguldas un Līgatnes pašvaldību pārstāvjiem un vietējiem iedzīvotājiem, lai diskutētu par tehnisko projektu un aizsprostu izvietojumu Sudas-Zviedru purvā Gaujas Nacionālajā parkā. Pēterezera vigā Slīteres nacionālajā parkā pabeigta koku un krūmu izciršana.

Starptautiskā Mitrāju diena tika atzīmēta, dodoties pārgājienā uz Pirtsmeža purvu dabas liegumā “Ziemeļu purvi”. Projekta hidroģeologs Oļģerts Aleksāns piedalījās Latvijas Universitātes 75. zinātniskajā konferencē ar prezentāciju „Aerolāzerskenēšanas (LiDAR) datu izmantošanas iespējas purvu hidroloģiskajos pētījumos” par LiDAR datu izmantošanu Sudas-Zviedru purva, Ziemeļu purvu un Bažu purva hidroloģisko modeļu veidošanā. Sagatavots un publicēts raksts par Latvijas purviem Eiropas purvu grāmatā. Martā rīkota ekskursija studentiem no Halmstates Universitātes Zviedrijā uz dabas liegumu „Melnā ezera purvs”, kā arī apsekotas potenciālās konferences ekskursijas vietas.

Pašlaik norit aktīvs darbs pie Projekta filmu uzņemšanas un starptautiskās konferences rīkošanas. Konference notiks š.g. 11.-12. jūlijā. Tiek plānots, ka konferences otrajā dienā dalībnieki apskatīs Melnā ezera purvu, Sudas-Zviedru purvu un Raunas Staburagu. Pēc konferences notiks pieredzes apmaiņas brauciens uz Slīteres nacionālo parku ar ekspertiem no Igaunijas dabas fonda (Eestimaa Looduse Fond).  Tāpat arī plānots organizēt dabas lieguma “Ziemeļu purvi” dabas aizsardzības plāna sabiedrisko apspriešanu, veikt purva biotopu un hidroloģisko monitoringu, izbūvēt aizsprostus un pārbaudīt Sosnovska latvāņa Heracleum sosnowsky apsaimniekošanas rezultātus.

Projekta vadītāja Māra Pakalne. Foto: K.Libauers.

Projekta vadītāja Māra Pakalne. Foto: K.Libauers.

Sanāksmes turpinājumā Projekta hidroģeologs Oļģerts Aleksāns klātesošos iepazīstināja ar hidroloģiskā monitoringa metodiku un rezultātiem Bažu purvā, Ziemeļu purvos, kā arī Sudas-Zviedru purvā. Monitorings visās Projekta teritorijās tiek veikts jau gadu, pašlaik notiek darbs pie hidroloģiskā monitoringa trešās atskaites sagatavošanas.

Projekta hidroģeologs Oļģerts Aleksāns. Foto: K.Libauers.

Projekta hidroģeologs Oļģerts Aleksāns. Foto: K.Libauers.

SIA “E-Būvvadība” pārstāvis Alvis Bērziņš informēja par tehnisko projektu izstrādes gaitu.  Bažu purva tehniskais projekts ir izstrādāts un saskaņots, būvniecības darbus atļauts veikt no š.g. 31.jūlija līdz nākamā gada 15.janvārim. Pašlaik norit darbs pie Sudas-Zviedru purva projekta saskaņošanas ar Valsts vides dienestu, AS Latvijas valsts meži un Dabas aizsardzības pārvaldi, kā arī jāsaņem ciršanas atļauja un jāsaskaņo piebraucamie ceļi ar vietējiem īpašniekiem. Būvniecības darbus Sudas-Zviedru purvā plānots uzsākt š.g. augustā. Ziemeļu purvu tehniskais projekts ir izstrādāts, pašlaik norit dokumentu saskaņošanas process.

SIA "E-Būvvadība" pārstāvis Alvis Bērziņš. Foto: K.Libauers.

SIA “E-Būvvadība” pārstāvis Alvis Bērziņš. Foto: K.Libauers.

Projekta sabiedrisko attiecību speciāliste Marta Baumane sniedza atskatu par sabiedrības informēšanas pasākumiem. Pēdējā pusgada laikā Projekta vadītāja sniegusi intervijas raidījumiem “Vides fakti” un “Zaļais vilnis”. Populārzinātniskajā žurnālā „Akadēmiskā Dzīve” publicēts raksts par Latvijas purvu bioloģisko daudzveidību un biotopu atjaunošanu.

Š.g. janvārī organizēta radošā darbnīca Pūņu pamatskolas skolēniem par purvu veidošanos. Kopumā darbnīcas ietvaros tika izveidotas trīs animācijas filmiņas, kas tiks izmantotas Projekta turpmākajos pasākumos. Ceļojošā foto un multimediju izstāde līdz šim izrādīta 16 vietās. Vairākās skolās, atklājot izstādi, vadītas nodarbības par purviem Latvijā. Norit darbs pie informatīvo stendu izstrādes. Š.g. 11.-12.jūlijā notiks Projekta konference par mitrāju aizsardzību un atjaunošanu. Galvenie sabiedrības informēšanas pasākumi nākamā pusgada laikā ir šādi: ceļojošās foto un multimediju izstādes organizēšana, Projekta bukletu un stendu sagatavošana, dalība Augu aizsardzības dienā 18.05.2017., kā arī starptautiskās konferences rīkošana.

Jānis Dzilna no Moderno tehnoloģiju attīstības fonda informēja klātesošos par projekta filmu uzņemšanas gaitu, kā arī demonstrēja video par radošo darbnīcu Pūņu pamatskolā.

Prezentācijas

Projekta pasākumu rezultāti. M.Pakalne

Hidroloģiskais monitorings. O.Aleksāns

Tehniskie projekti. A.Bērziņš

Sabiedrības informēšanas pasākumi. M.Baumane