Projekta vietās uzsākta hidroloģiskā režīma stabilizēšana

PUBLICĒTS: 29. 09. 2017

LIFE projektā “Mitrāji” ir uzsākta viena no nozīmīgākajām aktivitātēm –  hidroloģiskā režīma stabilizēšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās. Vispirms darbs tiek veikts Bažu purvā Slīteres nacionālajā parkā, pēc tam – Sudas-Zviedru purvā Gaujas nacionālajā parkā un Ziemeļu purvu dabas liegumā. Pirms darbu uzsākšanas veikta teritoriju hidroloģiskā režīma un augāja izpēte, modelētas ūdens līmeņa izmaiņas, izstrādāti Tehniskie projekti, Bažu purva un Sudas-Zviedru purva apsaimniekošanas plāni, kā arī Ziemeļu purvu dabas aizsardzības plāns. Lai novērotu izmaiņas veģetācijā un purvu hidroloģiskajā režīmā, ierīkotas ūdens līmeņa mērīšanas akas, kur automātiski tiek reģistrēts ūdens līmenis, kā arī veikts veģetācijas monitorings pirms aizspostu būves.

Lai stabilizētu degradēto purva daļu hidroloģisko režīmu un radītu labvēlīgus apstākļus purva veģetācijas atjaunošanās procesam purva degradētajās vietās, tiek izbūvēti kūdras un koka aizsprosti un nosusināšanas grāvjiem. Rezultātā tiek radīti labvēlīgi apstākļi, lai purva veģetācija varētu atjaunoties susināšanas ietekmētajās daļās un purvā tiktu saglabāts stabils ūdens līmenis.

Aizsprostu būve Bažu purvā. Foto: M.Pakalne.

Aizsprostu būve Bažu purvā. Foto: M.Pakalne.

Meliorācijas grāvis Bažu purvā. Foto: M.Pakalne.

Meliorācijas grāvis Bažu purvā. Foto: M.Pakalne.