Sfagnu eksperimentāla reintroducēšana Sudas-Zviedru purva degradētajā daļā

PUBLICĒTS: 31. 10. 2017

Gaujas nacionālā parka lielākajā sūnu purvā – Sudas-Zviedru purvā (3516,2 ha) – dažādos laikos vairākās vietās ierīkoti meliorācijas grāvji. Blīvākais grāvju tīkls izveidots pie Muižnieku ezera purva Z daļā un netālu no apdzīvotas vietas Alpi purva D daļā. Pašlaik ap grāvjiem noris augstā purva degradēšanās process – kūdra pēc nosusināšanas mineralizējas un nosēžas, pastiprināti attīstās priežu un bērzu segums, zemsedzi pārņem meža augi, piemēram, vaivariņi, zilenes, virši, meža sūnas un ķērpji. Sudas-Zviedru purvā degradēta augstā purva biotopa platība aizņem 182,79 ha.

Lai apturētu tālāku degradēšanos un veicinātu aktīva augstā purva atjaunošanos, projekta “Mitrāji” ietvaros sagatavots Sudas-Zviedru purva Apsaimniekošanas plāns. Plānā atspoguļoti purvā veiktās izpētes un hidroloģiskās modelēšanas rezultāti, saskaņā ar kuriem sagatavots tehniskais projekts meliorācijas grāvju aizsprostošanai. Vietās, kur sagaidāma hidroloģiskā stāvokļa stabilizēšanās un kūdras īpašību uzlabošanās, papildus faktors, lai atjaunotos arī aktīvam augstajam purvam tipiskā veģetācija, ir sfagnu seguma palielināšana. Tomēr sfagni aug salīdzinošo lēni un to ieviešanās dabiskā ceļā parasti norit vairāku gadu desmitu laikā, tādēļ projekta ietvaros tiek realizēta sfagnu eksperimentāla reintrodukcija.

Sfagnu mākslīga pavairošana kūdras izstrādes laukos un degradētos augstajos purvos tiek veikta jau kopš 1992. gada, kad metodiku izstrādāja Kanādas speciālisti. Pieredzei uzkrājoties, apkopoti vairāki priekšnosacījumi, lai pārstādītās sūnas veiksmīgi ieaugtos. Latvijā sfagnu reintrodukciju nelielos apjomos veic Kaigu purvā, arī Lietuvā un Igaunijā vairākos purvos iegūta pieredze sfagnu pārstādīšanā. Sudas-Zviedru purvā izmantota metodika, kas aprobēta Igaunijā, Tässi kūdras lauka eksperimentālajā teritorijā 2012. gadā Tartu Universitātes pētnieka Edgara Karofelda vadībā.

Sfagnu donorparaugi ievākti Drabiņu purvā un pēc vienas dienas tie reintroducēti sagatavotā kūdras virsmā pie Muižnieku ezera, kur pilnībā noņemta esošā veģetācija. Paraugi sadalīti plaukstas izmēra fragmentos un izvietoti līdz 50 cm attālumā cits no cita, kopā aizņemot 3,5*3,5 m lielu laukumu. Pēc darba sfagni pārklāti ar salmiem, lai samazinātu vēja un lietus ūdens erozijas un salnas negatīvu ietekmi. Turpmāk tiks veikta regulāra teritorijas apsekošana, lai novērtētu darba sekmes. Pavasarī plānots paplašināt sfagnu reintrodukcijas platību meliorācijas grāvju tuvumā pēc virsmas sagatavošanas.

Sfagnu ievākšana Drabiņu purvā. Foto: M.Pakalne.

Sfagnu ievākšana Drabiņu purvā. Foto: M.Pakalne.

LIFE projekta “Mitrāji” komanda izsaka pateicību SIA “Laflora” par tehnisko atbalstu un sfagnu paraugu sagatavošanu Drabiņu purvā, Līgatnes domes priekšsēdētājam Aināram Šteinam, izpilddirektoram Egilam Kurpniekam un pašvaldības policijas pārstāvjiem par paraugu transportēšanu Sudas-Zviedru purvā, biedrībai “Baltijas krasti” par sfagnu reintroducēšanu.

Sfagnu reintrodukcija Sudas-Zviedru purvā. Foto: M.Pakalne.

Sfagnu reintrodukcija Sudas-Zviedru purvā. Foto: M.Pakalne.

Sudas-Zviedru purva degradētā daļa pirms darbu uzsākšanas. Foto: L.Strazdiņa.

Sudas-Zviedru purva degradētā daļa pirms darbu uzsākšanas. Foto: L.Strazdiņa.

Sudas-Zviedru purvs pēc sfagnu reintrodukcijas.

Sudas-Zviedru purvs pēc sfagnu reintrodukcijas. Foto: L.Strazdiņa.