Tikšanās ar vietējām pašvaldībām un iedzīvotājiem par biotopu apsaimniekošanas pasākumiem Sudas-Zviedru purvā

PUBLICĒTS: 14. 02. 2017

Š.g. janvārī un februārī tika rīkotas informatīvas sanāksmes par plānotajiem biotopu apsaimniekošanas pasākumiem Sudas-Zviedru purvā (Gaujas nacionālais parks) LIFE+ projekta “Mitrāji” ietvaros. Kopumā tika organizētas trīs sanāksmes – 24.01. ar Siguldas novada pašvaldības pārstāvjiem, 30.01. ar Līgatnes novada pašvaldību un 08.02. ar abu pašvaldību iedzīvotājiem Mores Tautas namā Siguldas novada Morē. Informatīvo sanāksmi katrā no pašvaldībām apmeklēja 12 interesenti, savukārt sanāksmi Mores tautas namā – 19 dalībnieki.

Diskusija ar Siguldas novada pašvaldības pārstāvjiem. Foto: M.Pakalne.

Diskusija ar Siguldas novada pašvaldības pārstāvjiem. Foto: M.Pakalne.

Purva biotopu eksperte Līga Strazdiņa sanāksmju dalībniekus informēja par Sudas-Zviedru purva apsaimniekošanas plānu, kas tika izveidots 2015.gadā. Sudas-Zviedru purvs sastāv no Ratnieku ezera un purva lieguma, Mežaku lieguma, Mores lieguma un purva vērtīgākās daļas – Sudas purva rezervāta. Purvu un avoksnāju biotopi aizņem 50,4% no teritorijas. Dokumentā sniegts meliorācijas izraisīto ietekmju novertējums, kā arī aprakstīti nepieciešamie apsaimniekošanas pasākumi.  Purva apsaimniekošanas plāns ir pieejams šeit.

Sudas-Zviedru purva apsaimniekošanas plāns. L.Strazdiņa

Sanāksmes dalībnieki Līgatnes novada pašvaldībā, Foto: M.Pakalne.

Sanāksmes dalībnieki Līgatnes novada pašvaldībā, Foto: M.Pakalne.

Hidroģeologs Oļgerts Aleksāns klātesošajiem skaidroja, kāda hidroloģiskā un ģeoloģiskā priekšizpēte ir veikta Sudas-Zviedru purvā. Pētījumu kopsavilkums ir pieejams šeit. Lai sekotu līdzi gruntsūdens līmeņa izmaiņām purvā, ir izveidots monitoringa aku tīkls. Ar kopsavilkumu par gruntsūdens monitoringu 2016. gadā var iepazīties šeit. Lai stabilizētu purva hidroloģisko režīmu, atsevišķās purva daļās uz meliorācijas grāvjiem plānots izvietot aizsprostus. Aizsprosti izvietoti, pamatojoties uz iepriekš veikto izpēti un hidroloģiskā režīma modelēšanas rezultātiem.

Hidroloģiskie pētījumi Sudas-Zviedru purvā. O.Aleksāns

SIA “E Būvvadība” pārstāvis Alvis Bērziņš pašvaldību pārstāvjus un vietējos iedzīvotājus informēja par tehniskā projekta izstrādes gaitu un aizsprostu izbūves vietām, kā arī aizsprostu veidiem. Aizsprostu izvietojums plānots tā, lai to ietekmes zona neskartu privātās zemes. Sudas-Zviedru purvā tiks būvēti divu veidu aizsprosti – koka un kūdras. Pašlaik norit darbs pie piebraucamo ceļu saskaņošanas, ciršanas atļauju saskaņošanas, kā arī projekta saskaņošanas ar pašvaldībām, Dabas aizsardzības pārvaldi un Valsts vides dienestu.

Tehniskā projekta izstrāde. A.Bērziņš

Informatīvās sanāksmes dalībnieki Morē. Foto: K.Libauers.

Informatīvās sanāksmes dalībnieki Morē. Foto: K.Libauers.